2-SAT学习笔记

Posted by Panda2134's Blog on April 22, 2018

参考了这个Blog

$O(nm)$ 算法

假设一个点取 0,并且顺着往下标记;如果有矛盾,假设它取 1,再标记。如果取 0 或者 1 都不行,可以证明问题无解。

代码:

 • 用感叹号标记的行对应于输出方案。
 • 注意从 $0$ 开始标号较为方便,此时输入编号后要减 $1$ .
 • 点数是从句数目的两倍!
bool dfs(int u) {
  if(vis[u]) return true;
  if(vis[u^1]) return false;
  sel[(u >> 1)] = u & 1; // !
  vis[u] = true; stk[++stk[0]] = u;
  for(size_t j = 0; j < G[u].size(); j++)
    if(!dfs(G[u][j])) return false;
  return true;
}

bool solve() {
  static int p[MAXN+10]; // mapping
  for(int i = 0; i < n; i++) p[i] = i;
  random_shuffle(p, p + n);
  for(int i = 0; i < 2 * n; i++) {
    random_shuffle(G[i].begin(), G[i].end());
  }
  for(int cur = 0; cur < n; cur++) {
    int i = p[cur];
    if(!vis[i<<1] && !vis[i<<1|1]) {
      stk[0] = 0; sel[i] = 0; // !
      if(!dfs(i<<1)) {
        for(; stk[0]; --stk[0])
          vis[stk[stk[0]]] = false;
        sel[i] = 1; // !
        if(!dfs(i<<1|1))
          return false;
      }
    }
  }
  return true;
}

$O(m)$ 算法

暂时没能理解……过几天看看

建模

一定要连接反向边!!!!!

Clause Edge(s)
$x = y$ $x \rightarrow y, y \rightarrow x, \neg x \rightarrow \neg y, \neg y \rightarrow \neg x$
$x \neq y$ $\lnot x \rightarrow y, \lnot y \rightarrow x, x \rightarrow \lnot y, y \rightarrow \lnot x$
$x = 0 \; / \; x = 1$ $x \rightarrow \neg x \; / \; \neg x \rightarrow x$(别忘了反向边!)
$(x = a) \lor (y = b)$ $(x = \neg a) \rightarrow (y = b), (y = \neg b) \rightarrow (x = a)$
$(x = a) \land (y = b)$ 拆成两个 $``x = 0 \; / \; x = 1”$ 形式

例题

Now or later

二分答案,转为判定性问题,用 xor 建立 2-SAT 即可。

Astronauts

以选不选 C 作为变量建立 2-SAT 模型,然后就是裸题了。

[NOI2017] 游戏

首先爆搜出 x 位置不能填写什么。由于 3-SAT 问题是 NP-Hard 的,我们需要转化为 2-SAT.

我们考虑每个位置。除开不能用的车类型后,对于另外两类我们可以重标号。再考虑题中每个规则 $(i, h_i, j, h_j)$ 的限制。考虑对于每个 $i$ ,如果 $h_j$ 对于 $j$ 是可选的,就连边(一定不能忘记反向边);否则表示 $i$ 不能选取 $h_i$ .

发现 $n \le 5 \times 10^5$ ,所以直接跑 $O(nm)$ 的 2-SAT 是不能承受的。一种方法是使用线性 2-SAT 算法。还有一个方法:按照随机顺序选择 2-SAT 的起点。这样实测也跑的飞快。